Η Κυκλική Οικονομία ως απαραίτητη προσέγγιση για την ανθεκτική ασφάλεια των τροφίμων

Το Ινστιτούτο Έρευνας για την Κυκλική Οικονομία (IRCEM) διοργανώνει ένα διαδικτυακό event στα πλαίσια της Κυκλικής Εβδομάδας 2022 με κύριους στόχους: Τον προσδιορισμό των αλυσίδων αιτιότητας που καθορίζουν τον κίνδυνο της επισιτιστικής ασφάλειας στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα τροφίμων που βασίζονται στο μοντέλο της γραμμικής οικονομίας. Τον προσδιορισμό των αδύναμων σημείων του συστήματος

Read More »

Ετήσια έκθεση κυκλικής οικονομίας για την Ελλάδα

Η Eunomia Research & Consulting δημοσίευσε την πρώτη Ετήσια Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας (2020) για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων – ΣΕΠΑΝ έχοντας ως κύριο στόχο την εισαγωγή αρχών Κυκλικής Οικονομίας και την αξιολόγηση τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών πρακτικών στην Ελλάδα σε συγκεκριμένους βασικούς κλάδους. Για την αξιολόγηση

Read More »

Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η μελέτη αυτή αφορά το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). Το Σχέδιο Δράσης αποτελείται από 8 ενότητες οι οποίες σχετίζονται με θέματα που αφορούν την κυκλική οικονομία και περιγράφονται θέματα όπως: Η έννοια της κυκλικής οικονομίας στο έργο CESME, Το υπόβαθρο του σχεδίου

Read More »

Ανάλυση SWOT για την κυκλική οικονομία

Ειδική μελέτη η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής – Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ 2021 – 2027)” από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. παρουσιάζει μέσω δημόσιας διαβούλευσης σημαντικά στοιχεία για την κυκλική οικονομία μέσω μιας ανάλυσης SWOT η

Read More »
Scroll to Top
Skip to content