Φόρουμ Re-think Circular Economy – Taranto 2022

Το Φόρουμ Re-think Circular Economy Taranto 2022 έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει ένα όραμα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες τάσεις, τις πιθανές εξελικτικές διαδρομές και τα κύρια έργα που αφορούν την Κυκλική Οικονομία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο κύριος σκοπός της εκδήλωσης είναι να τονώσει την ανάπτυξη καινοτόμων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στο τοπικό και εθνικό οικονομικό σύστημα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Taranto του Πανεπιστημίου του Μπάρι. Η εκδήλωση πραγματοποιείται δια ζώσης και διαδικτυακά. Αναφορικά με τους συμμετέχοντες, θα υπάρχουν εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς και θεσμικοί παράγοντες που, σε διαφορετικά επίπεδα, πραγματοποιούν και υποστηρίζουν έργα για την Κυκλική Οικονομία. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε 6 βασικά θέματα:

  1. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: εστίαση σε αναδυόμενες ενεργειακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν νέες καθαρές πηγές ενέργειας, όπως οι δυνατότητες που παρέχονται από την ηλεκτροδότηση ή άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας
  2. Βιώσιμη κινητικότητα: εμβάθυνση στις αναδυόμενες τάσεις που εφαρμόζονται σε διαφορετικές μορφές μεταφοράς για αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων με έμφαση στα βιοκαύσιμα, το υδρογόνο και το βιομεθάνιο
  3. Αγροδιατροφή: εστίαση σε τεχνολογίες που ενισχύουν και βελτιστοποιούν τις παραγωγικές διαδικασίες από μια κυκλική προοπτική με έμφαση στην ανάκτηση και μείωση των απορριμμάτων, τις μορφές συντήρησης και διανομής τροφίμων και νέες βιώσιμες γεωργικές πρακτικές
  4. Γαλάζια Οικονομία: εμβάθυνση σε τεχνολογίες που ενισχύουν τους πόρους και τις παραγωγικές δραστηριότητες της παράκτιας και θαλάσσιας επικράτειας σε μια κυκλική προοπτική με έμφαση στη βιώσιμη αλιεία, τις λιμενικές δραστηριότητες, την υδατοκαλλιέργεια κ.ά.
  5. Νερό: εστίαση στις τάσεις που ευνοούν την αξιοποίηση των λυμάτων και τις δραστηριότητες εξοικονόμησης, την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υδάτινων πόρων για άρδευση, πολιτική και βιομηχανική χρήση
  6. Βελτιστοποίηση απορριμμάτων: εστίαση σε τάσεις που επιτρέπουν την ανάκτηση του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος, τη διαχείριση απορριμμάτων από πλαστικά και ελαστικά και την παραγωγή βιοπλαστικών από οργανικά απόβλητα.

Επιπλέον πρωτοβουλίες θα οργανωθούν παράλληλα με την κύρια εκδήλωση με στόχο την ενεργοποίηση του ακαδημαϊκού κόσμου και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην εκδήλωση:

Έκθεση: εντός του χώρου της εκδήλωσης θα δημιουργηθούν περίπτερα για νεοφυείς επιχειρήσεις, εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και άλλες οντότητες, όπου θα είναι δυνατή η προβολή προϊόντων και έργων για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της βιομηχανικής συμβίωσης κτλ.

Hackathon: ξεκινώντας από θεματικές περιοχές και προκλήσεις που ορίζονται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες του Re-think, θα διοργανωθεί ένα hackathon όπου φοιτητές από τα τοπικά Πανεπιστήμια θα διαγωνιστούν μεταξύ τους, παρουσιάζοντας πιθανά κυκλικά έργα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό link:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content